Udržitelnost

Sustainability

Dlouhodobá odpovědnost

Jsme odhodláni podporovat agendu udržitelnosti v rámci našeho odvětví. Je hluboce zakořeněna v naší DNA a je základní součástí rozvoje našeho podnikání. Máme globální zastoupení, abychom byli blízko našim zákazníkům, s nejmodernějšími technologiemi a moderními výrobními zařízeními, výrobou špičkových vysoce výkonných materiálů a trvale se snižující uhlíkovou stopou. Chráníme životní prostředí tím, že začleňujeme udržitelné postupy ve všech našich pobočkách a komunitách.

Významně investujeme do našich globálních výrobních platforem, abychom zvýšili své schopnosti a výrobní kapacity. Nabízíme nové a udržitelné produktové vlastnosti další úrovně a dáváme tak našim zákazníkům možnost vytvářet vysoce výkonná a udržitelná řešení, která zlepšují kvalitu života lidí.

Jørgen Bech Madsen
CEO, Fibertex Nonwovens

Ambice Fibertex Nonwovens do roku 2030

Udrzitelnost Ambice 2030

Podporujeme cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů

Ve společnosti Fibertex Nonwovens věříme, že cíle udržitelného rozvoje (SDG) přijaté Organizací spojených národů jsou dlouhodobou odpovědností za to, aby byl svět lepším místem. Zavázali jsme se chránit naše životní prostředí a zajišťovat nejvyšší standardy pracovních podmínek.

Fibertex Nonwovens trvale investuje do technologického rozvoje, aby mohl nabízet inovativní řešení, která přinesou podstatné rozdíly do mnoha průmyslových odvětví na celém světě. Soustředíme se zejména na cíle 3, 8, 9, 12 a 16.

Good health and well-being at Fibertex

SDG 3
Zdraví a kvalitní život

Usilujeme o vytvoření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a chceme, aby se s každým vždy jednalo spravedlivě a s respektem. Vážíme si našich rozdílů a přijímáme je. 

Decent work and economic growth at Fibertex

SDG 8
Důstojná práce a ekonomický růst

Výrazně investujeme do našich globálních výrobních platforem, abychom rozšířili výrobní schopnosti a kapacity. Zavázali jsme se vytvářet stimulující prostředí pro podporu spokojenosti v práci.

Industry, innovation and infrastructure with Fibertex

SDG 9
Průmysl, inovace a infrastruktura

Nabízíme nové udržitelné produktové vlastnosti dalí úrovně a dáváme našim zákazníkům možnost vytvářet vysoce výkonná a udržitelná řešení, která zlepšují kvalitu života lidí.

Responsible consumption and production at Fibertex

SDG 12
Odpovědná výroba a spotřeba

Chráníme životní prostředí začleňováním udržitelných postupů ve všech našich pobočkách a komunitách. Starost o životní prostředí je zásadní v každém ohledu našeho globálního počínání.

Peace, justice and strong institutions at Fibertex

SDG 16
Mír, spravedlnost a silné instituce

Pečlivě jsme vypracovali Zásady společenské odpovědnosti, které jsou pevným základem pro udržování bezúhonné obchodní etiky v rámci společnosti Fibertex Nonwovens.

SCHOUW & CO. GROUP ESG report 

Zpráva ESG skupiny Schouw & Co. se zaměřením na faktory životního prostředí, společenské faktory a řízení.

ESG report

Fibertex Nonwovens ESG report

Zpráva ESG společnosti Fibertex Nonwovens se zaměřením na faktory životního prostředí, společenské faktory a řízení.

ESG report

ECOVADIS CSR RATING

EcoVadis
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ECOVADIS CSR RATING

 

EcoVadis Rating

Anglicky