Funkce geotextilií Fibertex

Geotextilie Fibertex mají důležité funkce pro separaci, filtraci, drenáž, ochranu a zpevnění.

Naše geotextilie vykonávají alespoň jednu z těchto funkcí bez ohledu na typ konstrukce.

Separace

Geotextiles funtions - Separation

Základní funkcí geotextilií je separace, která je běžně realizována v rámci silničních a železničních staveb.

V normách EN ISO je separační funkce definována jako „zamezení promíchávání okolních odlišných půd a/nebo výplňových materiálů pomocí geotextilie“.

Geotextilie Fibertex s vynikající trvanlivostí, pevností v tahu, odolností proti průrazu a vlastnostmi prodloužení jsou ideální pro použití jako separační tkanina umístěná mezi různými vrstvami konstrukce. Naše geotextilie jsou navrženy tak, aby zabránily pohybu a sesuvu materiálů, ale umožňují volný průchod vody mezi vrstvami. Naše silné a pružné geotextilie zvyšují únosnost konstrukce a zajišťují dlouhodobou stabilitu základových vrstev.

Naše geotextilie nejenže plní funkci separační vrstvy, ale také odolávají poškození při instalaci.

Filtrace

Geotextiles functions - Filtration

Geotextilie jsou široce používány k filtraci v rámci silničních a železničních staveb, jakož i k ochraně břehů.

V normách EN ISO je filtrační funkce definována jako „zadržení půdy nebo jiných částic vystavených hydrodynamickým silám při zachování průchodu kapalin do geotextilie nebo skrze ni“.

Typické rozměry otvorů našich geotextilií Fibertex jsou navrženy tak, aby zadržely částice a zároveň umožnily volný pohyb vody, což umožňuje oddělit různé vrstvy během intenzivní hydraulické činnosti. Tím se zabrání pohybu vrstev, které by snížily únosnost konstrukce, a současně se udrží průtok vody s minimální ztrátou tlaku.

Pevnost v tahu, odolnost proti průrazu a vysoká tažnost našich geotextilií nejen splňují funkci filtru, ale také odolávají poškození při instalaci.

Drenáž

Geotextiles functions - Drainage

Geotextilie jsou široce používány k drenáži při zemních a stavebních pracích.

V normách EN ISO je drenážní funkce definována jako „zachytávání a přenos atmosferických srážek, podzemních vod a/nebo jiných kapalin v rovině geotextilie“.

Hydraulické vlastnosti jsou rozhodující pro celkovou účinnost celé konstrukce, přičemž nejdůležitějším faktorem je kapacita průtoku vody ve vrstvě geotextilie.

Geotextilie Fibertex jsou určeny pro odvod přebytečné vody z konstrukce – nikoli průchodem geotextilií, jako je tomu v případě filtrace – ale prouděním ve vrstvě geotextilie, odvádějící vodu z konstrukce. Použití drenážní geotextilie zajišťuje průběžné odvádění kapalin s minimální tlakovou ztrátou.

Ochrana

Geotextiles functions - Protection

Geotextilie jsou široce používány k ochraně systémů skládek a tunelových konstrukcí k zajištění integrity těsnicího materiálu, například geomembrán při aplikaci výplňového materiálu a/nebo zatížení.

V normách EN ISO je ochranná funkce definována jako „zamezení nebo omezení místního poškození daného prvku nebo materiálu použitím geotextilie“.

Geotextilie Fibertex, s vynikající statickou odolností proti průrazu, jsou ideální pro ochranu vodotěsných membrán a jiných těsnicích materiálů před průrazem, když se aplikuje výplňový materiál nebo zatížení.

Při umísťování mezi těsnící materiál a jiné vrstvy naše geotextilie odolávají a rozdělují jakýkoliv lokální tlak z výše uvedené vrstvy, čímž je zajištěno, že chráněný materiál není namáhán až k prasknutí.

Výztuž

Geotextiles functions - Reinforcement

Geotextilie Fibertex s vynikajícími mechanickými a hydraulickými vlastnostmi jsou ideální k vyztužování zemin a nosných stěn.

V normách EN ISO je výztužná funkce definována jako „využití tahových vlastností geotextilie nebo výrobku s obsahem geotextilie ke zlepšení mechanických vlastností půdy nebo jiných stavebních materiálů“.

Naše geotextilie mají vynikající pevnost v tahu a prodloužení a používají se v projektech výztuže, které zabraňují kolapsu strmých hliněných stěn a strmých svahů. Pro drobné výztužné práce mohou být postačující netkané geotextilie Fibertex, ale obecně výztužná funkce vyžaduje pevnější materiál.

Uvolnění tlaku

Geotextiles functions - Stress relieving

Materiál Fibertex nabízí flexibilní polypropylenovou (PP) netkanou geosyntetickou textilii o hmotnosti 150 g/m2, s dodatečnou termickou úpravou pouze na jedné straně, navrženou speciálně pro snižování napětí.

Fibertex AM-2 je ideální pro použití jak v nových silničních stavbách, tak i při údržbě silnic, protože absorbuje rozdílné pohyby v silničních vrstvách, což zabraňuje reflexním trhlinám. Asfaltem vyplněná dlažba také tvoří vodotěsnou mezivrstvu, která chrání podloží před vniknutím vody a tím i ztrátu únosnosti.

Přečtěte si více v brožuře Fibertex AM-2 o zmírnění tlaku.

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geosyntetik.