Funktioner ved Fibertex Geotekstiler

Fibertex geotekstiler udfylder vigtige funktioner som separation, filtrering, dræning, beskyttelse og forstærkning og spændingsaflastning.

Separation

Geotextiles funtions - Separation

Geotekstilernes basisanvendelse er separation og filtrering, som i stor udstrækning anvendes i vejarbejder og jernbaneanlæg. Dette gøres for at undgå sammenblanding eller udvaskning af forskellige omkringliggende jordtyper og/eller fyldmaterialer for derved at optimere konstruktionens holdbarhed og levetid.

Fibertex geotekstiler er stærke og med høje brudforlængelser, der sikrer sejhed og punkteringsstyrke. De placeres som separation og filter mellem forskellige jordlag og sikrer mod opblanding med ler og siltpartikler, der ellers vil skade bæreevnen af sand og grusmaterialer. De har samtidig en høj permeabilitet, som sikrer mod opbygning af vandtryk, der også kan skade bæreevnen. Fibertex geotekstiler er holdbare og opfylder almindelige krav til levetider på konstruktioner på mere end 100 år.

Filtrering

Geotextiles functions - Filtration

Fibertex geotekstilernes porestørrelser er udviklet til at tilbageholde partikler, mens det sikres, at vandet kan bevæge sig frit, hvorved det bliver muligt at separere forskellige lag under intens hydraulisk aktivitet.

Dermed forhindres afsmitning og ødelæggelse af lag, der ville reducere konstruktionens bærekapacitet. Samtidig opretholdes god vandstrømning med minimalt tryktab.

Dræning

Geotextiles functions - Drainage

Geotekstiler anvendes i stor udstrækning i byggeri- og anlægsarbejder til opsamling og transport af regnvand og grundvand – også kaldet dræning. Geotekstilets hydrauliske egenskaber er afgørende for den generelle ydeevne af hele konstruktionen, idet vandets strømningsevne i geotekstilets plan er den vigtigste faktor.

Fibertex geotekstiler er udviklet til at dræne overskydende vand fra konstruktionen ved at vandet strømmer i geotekstilets plan med et minimalt tryktab og samtidig ledes væk fra konstruktionen.

Beskyttelse

Geotextiles functions - Protection

Geotekstiler kan sikre mekanisk beskyttelse af membraner/forseglingsmateriale. Dette er for eksempel tilfældet ved geomembran, i affaldsdeponier, bassiner, vandreservoirer og i tunnelkonstruktioner.

Fibertex geotekstiler er med deres fremragende modstandsevne over for statisk gennemstikning perfekt egnede til beskyttelse af membraner, både under installation og efter installation. Det gælder også når der anvendes fyldmateriale og/eller laster med skarpe kanter.

Forstærkning

Geotextiles functions - Reinforcement

Fibertex geotekstiler er med deres fremragende mekaniske og hydrauliske egenskaber ideelle til jordarmering og støttevægge.

Geotekstilernes fremragende trækstyrke og udvidelsesegenskaber er også anvendelige til forstærkningsprojekter, hvor det skal tilsikres at stejle jordvægge og skrænter ikke falder sammen.

Spændingsaflastning

Geotextiles functions - Stress relieving

Til forstærkning og spændingsaflastning af asfaltvej tilbyder Fibertex en fleksibel, forkomprimeret geosyntetisk løsning.

Produktet er perfekt egnet til både nye vejanlæg og vejvedligeholdelse, idet det absorberer differentielle bevægelser i vejlagene og forhindrer refleksionsrevner. Det bitumen-mættede vejbelægningsstof danner også et vandtæt inderlag, der beskytter undergrunden mod indtrængende vand og dermed mod tab af bærekapaciteten.

Læs mere i Fibertex AM-2-brochuren om spændingsaflastning.

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende geosyntetiske anvendelsesmuligheder.