Design med Fibertex geotekstiler

Geotekstiler er udviklet til brug ved opførelse af permanente konstruktioner. Det er afgørende, at der vælges den rigtige geotekstil til hvert enkelt projekt, og at håndteringen og installationen udføres korrekt, så det sikres, at geotekstilet opfylder de pågældende krav under hele konstruktionens brugstid.

Fibertex-vejledningen er - sammen med vores online designværktøj - en hjælp til designere, ingeniører, montører og brugere, når det handler om valg og montering af geotekstiler.

 

Geotextile

Fibertex-vejledningen til design, brug og montering med geotekstiler

Læs mere om geotekstiler:

Designmetoder, CE-mærkning, certificeringssystemer og produktionsmetoder

Teknisk brochure

Fibertex design- og beregningsværktøj

Værktøjerne kan anvendes som retningslinjer ved valg og specifikation af geotekstiler. Resultaterne af beregningerne bør dog altid evalueres af en kvalificeret ingeniør for at sikre, at de projektspecifikke krav opfyldes

På grund af forskellige nationale specifikationer, kvalitetscertificeringer og designretningslinjer, kan klassificeringerne og egenskaberne variere fra land til land. Landespecifikke krav har forrang over for kravene, der er beregnet ved hjælp af metoder fra denne vejledning og de anvendte beregningsværktøjer.

Vejanlæg

Geotekstiler anvendes i stort omfang til filtrering og separation i vejanlæg for at forhindre småpartikler i at trænge ind i bærelag, og reducere konstruktionens bæreevne. Vores geotekstiler tillader fri bevægelse af vand og minimerer tykkelsen af de forskellige lag, hvilket reducerer materialekrav, udgifter og miljøpåvirkning.

I dette beregningsværktøj beskrives den type geotekstil, der skal bruges, afhængigt af brugsbetingelserne.

Læs mere

Construct conditions

Drænrender

I drænsystemer anvendes der geotekstiler til at sikre drænsystemets funktionalitet ved at tilbageholde finsand, mens det sikres, at vandet kan bevæge sig frit.

Drop height

I dette beregningsværktøj beskrives den type geotekstil, der skal bruges, afhængigt af brugsbetingelserne.

Læs mere

Hydrauliske konstruktioner

Fibertex geotekstiler egner sig til brug på forskellige områder inden for hydraulisk arbejde, herunder kystsikring, havnebyggeri, kunstige søer, dæmninger, flodbredder og kanaler samt vandreservoirer. Vores geotekstiler er udviklet til at tilbageholde partikler, mens det sikres, at vandet kan bevæge sig frit, hvorved det bliver muligt at separere forskellige lag under intens hydraulisk aktivitet. Dette omkostningseffektive system yder også beskyttelse af vandtætte membraner og andre tætningsmaterialer i kunstige søer og vandreservoirer.

I dette beregningsværktøj beskrives den type geotekstil, der skal bruges, afhængigt af brugsbetingelserne.

Læs mere

Drop height 2

Affaldsdeponier

Fibertex geotekstiler anvendes i stort omfang til beskyttelse inden for affaldsbortskaffelses- og vandrensningssystemer for at sikre integriteten af geomembranen, når der anvendes fyldmaterialer og/eller laster.

Waste disposal

I dette beregningsværktøj beskrives den type geotekstil, der skal bruges, afhængigt af brugsbetingelserne.

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne og beregningsværktøjet på www.fibertex.com er udelukkende udviklet til at levere generel information til læseren og brugeren.

Fibertex Nonwovens A/S bekræfter, at information, recepter og beregningsværktøjer er korrekte. Af forskellige grunde, herunder konfiguration af bruger-pc’en, hyppige ændringer i produktdesignet, materialer, bestemmelser, fugtighed og andre miljømæssige forhold, lokale geologiske afvigelser, standarder og retningslinjer, kan der forekomme fejl, forsinkelser, udeladelser eller unøjagtigheder i informationen eller beregningsresultaterne. Informationen kan ændres uden forudgående varsel.

Der ydes ingen garanti af nogen slags, hverken udtrykkelig eller implicit, herunder men ikke begrænset til garantier for ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder, titel, omsættelighed, egnethed til et bestemt formål og frihed for computervirus, med hensyn til enhver brug af informationen og beregningsværktøjerne og brug af disse, herunder brug af resultaterne fra disse.

Fibertex Nonwovens A/S frasiger sig i størst mulig udstrækning og af en hvilken som helst grund, ethvert ansvar for informationen og beregningsresultaterne og for enhver utilsigtet virkning af brugen af disse, herunder også brug af beregningsværktøjerne til design ved hjælp af konkurrerende produkter.

Således bærer Fibertex Nonwovens A/S, såvel som dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte, agenter og ledere, moderselskaber eller datterselskaber, på hvis vegne denne ansvarsfraskrivelse er udstedt, intet ansvar af nogen art, uanset om det er på baggrund af en kontrakt, skadevoldende handling eller et hvilket som helst andet juridisk grundlag, for en hvilken som helst unøjagtighed, ufuldstændighed, udeladelse, mangel på aktualitet eller en hvilken som helst anden fejl i data, information og/eller beregningsværktøjer eller for en hvilken som helst computervirus, der overføres med de leverede data fra Fibertex Nonwovens A/S på webstedet www.fibertex.com.

Beslutninger, der er baseret på information eller beregninger ved hjælp af eller ved brug af informationen og beregningsvæktøjerne på www.fibertex.com foretages udelukkende på brugerens ansvar.

Fibertex Nonwovens A/S, såvel som dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte, agenter og ledere, moderselskaber eller datterselskaber, bærer i særdeleshed intet ansvar for noget direkte eller indirekte tab eller følgetab over for nogen person, virksomhed eller anden juridisk enhed og brugere generelt, der forårsaget af eller er opstået som følge af enhver information, beregninger og brug af disse - uanset om de er korrekte eller ukorrekte - der leveres af Fibertex Nonwovens A/S på webstedet www.fibertex.com.

Enhver strid på baggrund af eller i forbindelse med brug af informationen og beregningsvæktøjerne på www.fibertex.com er underlagt enekompetencen af domstolene i Danmark (den nærmeste og relevante byret for Fibertex Nonwovens A/S) og underlagt dansk lov med undtagelse bestemmelser under international privatretlig lov, der gælder på et hvilket som helst tidspunkt.